Regulamin Portalu
Postanowienia ogólne

Pharmbook.pl, zwany dalej: Portalem jest zasobem sieci Internet o charakterze informacyjno-sprzedażowym, oraz jako taki jest miejscem wymiany informacji i opinii przeznaczonym dla osób ściśle związanych z branżą farmaceutyczną i medyczną, w szczególności dla farmaceutów, właścicieli aptek, firm farmaceutycznych oraz lekarzy.

Każdy Użytkownik przed rejestracją zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu pharmbook.pl przez Usługodawcę oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika oraz Administratora Portalu, oraz do akceptacji jego treści.

Zarejestrowani użytkownicy, w zależności od typu posiadanego konta, mogą skorzystać z następujących funkcjonalności:

 • - encyklopedia leków
 • - informacje farmaceutyczne
 • - poczta
 • - przegląd prasy
 • - czat z ekspertem
 • - komunikator
 • - rozrachunki
 • - szkolenia internetowe
 • - odpłatności leków
 • - forum dyskusyjne
 • - zapytaj eksperta
 • - sondaże
 • - tablica ogłoszeń
 • - quiz
 • - konkurs
 • - eMedicines
 • - Recepta.pl
 • - Oferta Dnia
 • - Grupa Zakupowa
 • - eFarmtargi
 • - Zdrowy Wybór

Zarejestrowani użytkownicy mogą skorzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na Portalu pharmbook.pl.

Użytkownicy Portalu mogą zbierać punkty za aktywne korzystanie z dostępnych funkcjonalności.

Szczegółowe zasady przyznawanie punktów za w/w funkcjonalności zostają określone w załączniku „ Zasady przyznawania punktów” dostępnym na Portalu pharmbook.pl.

Ponadto wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą wstawiać komentarze dotyczące działania leków wymienionych w encyklopedii leków, brać udział w sondażach i dyskusjach, zakładać wątki dyskusji, komentować wypowiedzi innych użytkowników forum.

§ 1. Słownik podstawowych określeń

1.1. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników, którym jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000471297, NIP 5272643921, REGON 142726149,

1.2. Użytkownik:

 • - farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu
 • - właściciel apteki, punktu aptecznego, sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, sklepu zielarsko-medycznego, sklepu zielarsko-drogeryjnego, zakładu leczniczego dla zwierząt, ogólnodostępnej sieci-handlowej
 • - lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
 • - przedstawiciel firmy farmaceutycznej
 • - pracownik Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
 • - student farmacji

1.3. Moderator – osoba upoważniona przez Administratora do kontrolowania zgodności umieszczanych na Portalu wpisów i komentarzy z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

1.4. Ekspert – podmiot zobowiązany – na zasadach określonych w §5 niniejszego regulaminu - do zapewnienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu pytania dotyczące zagadnień z zakresu obsługi rachunkowo–podatkowej, usług finansowych, usług, controllingowych, obsługi kadrowo–płacowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych; Ekspertem jest „Business Support Solution” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91–341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 323434.

1.5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

1.6. Portal – Portal internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.pharmbook.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

1.7. Forum – część Portalu przeznaczona do dyskusji

1.8. Wątek – określony temat dyskusji

1.9. Wpis – dane umieszczane na Portalu przez Użytkowników w postaci tekstu, linków, grafiki, prezentacji itp. dotyczące wybranego wątku.

1.10. Komentarz – dane umieszczane na Portalu przez Użytkowników w postaci tekstu, linków, grafiki, prezentacji itp. dotyczące wybranych wpisów.

§ 2. Warunki użytkowania Portalu

2.1. Rejestracja w Portalu oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca określają poniższe punkty:

 • a) połącznie z siecią Internet
 • b) przeglądarka internetowa z aktywną obsługą języka JavaScript.
 • c) przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies", które są konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu pharmbook.pl

2.3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Portalu.

2.4. Aby prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny należy podać następujące dane:

 • - farmaceuta – imię i nazwisko, Nick, adres poczty elektronicznej
 • - imię i nazwisko oraz nazwa przedsiębiorcy prowadzącego: aptekę, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, hurtownię farmaceutyczną, lecznictwo otwarte-ZOZ, lecznictwo zamknięte, punkt apteczny, sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego, sklep zielarsko-medyczny, sklep zielarsko-drogeryjny, zakład leczniczy dla zwierząt, ogólnodostępna sieć-handlowa (adres poczty elektronicznej), adres apteki, numer Centralnego Kodu Kontrahenta, numer NIP podmiotu gospodarczego, telefon apteki, imię i nazwisko pracownika, login pracownika
 • - producent - imię i nazwisko oraz nazwa przedsiębiorcy, imię i nazwisko pracownika zatrudnionego przez producenta, Nick, Login (adres e-mail)
 • - lekarz – Nick, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
 • - pracownik spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - Nick, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, kod pracownika oraz NIP pracownika
 • - student farmacji - Nick, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
 • - inkasent- kod inkasenta, telefon inkasenta, imię i nazwisko, Nick, adres poczty elektronicznej,
 • - dostawca- imię i nazwisko, Nick, adres poczty elektronicznej.

2.5. Użytkownik poprzez rejestrację na Portalu potwierdza w procesie rejestracji, że:

 • a. podane przez niego dane są prawdziwe,
 • b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • d. wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego pseudonimu i wypowiedzi w Portalu oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych tworzonych przez Administratora, w sposób opisany w pkt 4.9;
 • e. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

2.6. Proces rejestracji obejmuje:

 • a) wypełnienie formularza rejestracyjnego w Portalu
 • b) weryfikację danych Użytkownika przez Administratora
 • c) potwierdzenie rejestracji poprzez akceptację linku przesłanego automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail

2.7. Weryfikacja danych, o której mowa w punkcie 2.5.b) następuje nie później niż 24 h od momentu wysłania formularza rejestracyjnego.

2.8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika, o której mówi punkt 2.5.c)

2.9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.10. Użytkownik w każdym czasie ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Portalu.

2.11. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane przez Administratora za sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

2.12. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań zakłócających funkcjonowanie Portalu lub podejmowanych na szkodę Administratora, Użytkowników lub osób trzecich

§ 3. Zasady otrzymywania informacji handlowych drogą mailową.

3.1. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie pod wskazany adres e-mail informacji handlowej przesyłanej przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. we własnym imieniu lub na zlecenie innych podmiotów, będących dostawcami towarów i usług w zakresie ochrony zdrowia.

3.2. Użytkownicy mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie pod wskazany adres e-mail newslettera, zawierającego aktualne informacje dotyczące Portalu oraz publikowanych w nim materiałów. W przypadku braku zgody Użytkownika w formie pisemnej materiały nie będą przesyłane.

3.3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do rezygnacji z otrzymywania pod wskazany adres e-mail informacji handlowej przesyłanej przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A we własnym imieniu lub na zlecenie innych podmiotów, będących dostawcami towarów i usług w zakresie ochrony zdrowia oraz otrzymywania pod wskazany adres e-mail newslettera, zawierającego aktualne informacje dotyczące Portalu oraz publikowanych w nim materiałów poprzez zaznaczenie w panelu Ustawienia Konta Użytkownika opcji Ustawienia Newslettera - Newsletter jestem na NIE.

§ 4. Zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego

4.1. Forum jest częścią Portalu przeznaczoną do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na tematy związane z branżą farmaceutyczną i medyczną.

4.2. Każdy użytkownik działa na Forum pod nazwą, którą stanowi jego imię i nazwisko lub login.

4.3. Każdy z użytkowników jest uprawniony do zamieszczania wpisów na Forum.

4.4. Zamieszczanie wpisów jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się w Portalu.

4.5. Wpisy umieszczane na Forum nie mogą zawierać:

 • a) treści niezgodnych z Regulaminem użytkowania Portalu pharmbook.pl,
 • b) treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, w jakikolwiek sposób dyskryminujących , godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste, naruszających zasady współżycia społecznego,
 • c) treści naruszających prawa osób trzecich, w tym – prawa autorskie,
 • d) treści reklamowych.

4.6. Opublikowanie wpisu zawierającego treści, o których mowa w punkcie 4.5 powoduje usunięcie postu przez moderatora. W przypadku złamania prawa przez Użytkownika na Forum Administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.

4.7. Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez Użytkownika oraz usuwania wpisów niezwiązanych z tematyką Forum.

4.8. Użytkownik w procesie rejestracji upoważnia Administratora do korzystania z przekazanych do Portalu Wpisów i Komentarzy na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

 • a) utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • b) rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z wyłączeniem wykorzystania ich w zewnętrznej reklamie wielkoformatowej oraz w reklamie prasowej; powyższe wyłączenie nie dotyczy publikacji wydawanych przez Administratora w jakiejkolwiek formie,
 • c) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 • d) dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów.

4.0. Upoważnienie, o którym mowa w punkcie 4.9. zostaje udzielone nieodpłatnie, na czas nieokreślony i ma charakter niewyłączny.

4.10. Upoważnienie zostaje udzielone w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Portalu.

§ 5 Zasady korzystania z usług Eksperta

5.1. Użytkownik Portalu ma prawo do zadawania Ekspertowi pytań dotyczących zagadnień, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego regulaminu.

5.2. Zadawanie pytań jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się w Portalu za pośrednictwem zakładki BSS.

5.4. Administrator przekazuje pytanie Użytkownika Ekspertowi niezwłocznie po jego zamieszczeniu na Portalu przez Użytkownika.

5.5. Odpowiedzi na pytania Użytkowników udzielane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego

5.6. Ekspert może powierzyć udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika w całości lub w części osobie trzeciej.

5.7. Treść odpowiedzi udzielonej na pytanie Użytkownika zostanie przekazana Administratorowi celem umieszczenia na Portalu każdorazowo w terminie jednego tygodnia od dnia przekazania pytania przez Administratora, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.8. Administrator zamieszcza na Portalu treść odpowiedzi niezwłocznie po jej otrzymaniu

5.8. Ekspert upoważniony jest do odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku istotnego skomplikowania zadanego przez Użytkownika pytania. O odmowie udzielenia odpowiedzi Ekspert zobowiązany jest powiadomić Administratora w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przekazania pytania przez Administratora. Administrator zamieszcza na Portalu informację o odmowie udzielenia odpowiedzi przez Eksperta niezwłocznie po jej otrzymaniu.

5.9. Odpowiedzialność Eksperta za ewentualne szkody wyrządzone Użytkownikom w związku z realizacją zobowiązania do udzielania odpowiedzi na zadane przez nich pytania jest każdorazowo ograniczona do kwoty 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Obowiązek naprawienia szkody obejmuje jedynie straty poniesione i udokumentowane przez Użytkowników; Ekspert nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do szkody wyrządzonej przez Eksperta umyślnie oraz szkody wyrządzonej przez Eksperta osobom fizycznym będącym konsumentami.

§ 6 Zasady korzystania z zakładek sprzedażowych

6.1. Część zakupowa Portalu przeznaczona jest dla podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w hurtowniach farmaceutycznych.

6.2. Składanie zamówień odbywa się po wyborze artykułów z oferty poszczególnych kanałów zakupowych poprzez wypełnienie formularza zamówień dla poszczególnych kanałów.

6.2.1. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest e-mail wysłany do Użytkownika automatycznie po zatwierdzeniu warunków i kosztów transakcji.

6.2.2. Dostęp do całej oferty zakupowej oraz realizacja zamówień możliwe są po uprzedniej rejestracji w Portalu pharmbook.pl.

6.2.3. Ilość pakietów promocyjnych może być ograniczona, a realizacja zamówień nastąpi wówczas według kolejności złożonych i potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

6.2.4. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę

6.2.5. Zamówienie zrealizowane zostanie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia

6.2.6. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w ofercie, są cenami zakupu netto wyrażonymi w złotych polskich. Kupujących obowiązuje cena z dnia złożenia zamówienia.

6.2.7. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem transportu Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

6.2.8. Forma płatności za zamówione towary jest zgodna z warunkami handlowymi

6.2.9. Wszystkie produkty i wyroby oferowane w sprzedaży na Portalu posiadają dokumenty dopuszczające je do obrotu w Polsce, są oryginalne i pochodzą od ich producentów, uprawnionych dystrybutorów oraz posiadają oryginalne opakowania jednostkowe.

6.2.10. Wszelkie materiały znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Opisy produktów - dotyczące ich właściwości, postaci, pojemności opakowania, działanie itp. pochodzą od ich producentów.

6.2.11. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.

6.2.12. Na Portalu umieszczone są materiały, w tym fotografie, grafiki, teksty, będące przedmiotem ochrony prawnej, w tym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów, w szczególności ich kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie jest zabronione.

6.3. Szczegółowe zasady korzystania z kanału sprzedaży internetowej eMedicines oraz eFarmtargi określają odrębne regulaminy dostępne na Portalu w zakładce Zakupy.

6.4. W części zakupowej Portalu możliwe jest również dokonywanie rezerwacji określonych towarów.

6.4.1. Składanie zamówień w odniesieniu do zarezerwowanych towarów odbywa się poprzez wybranie opcji „Zamów” w terminie nie dłuższym, niż 15 minut od dokonania rezerwacji. W tym samym terminie rezerwacja może zostać anulowana poprzez wybranie opcji „Anuluj”.

6.4.2. Użytkownik ma możliwość wybrania opcji automatycznego zamawiania zarezerwowanych towarów w przypadku braku działań określonych w punkcie 6.4.1. poprzez wyrażenie zgody na taki sposób zamawiania na Portalu w zakładce 'USTAWIENIA KONTA' / 'automatyczne potwierdzanie zleceń'. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania w każdym czasie z opcji automatycznego zamawiania zarezerwowanych towarów poprzez anulowanie zgody na taki sposób zamawiania na Portalu w zakładce 'USTAWIENIA KONTA' / 'automatyczne potwierdzanie zleceń'.

§ 7 Zasady korzystania z zakładki Rozrachunki.

7.1. Z zakładki Rozrachunki mogą korzystać wyłącznie zalogowani Użytkownicy, uprawnieni do nabywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w hurtowniach farmaceutycznych.

7.2. W zakładce Rozrachunki Użytkownik ma dostęp do wszystkich dokumentów finansowych w relacjach z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A, w tym informacji o wysokości przyznanego Limitu Kupieckiego.

7.3. Poprzez zakładkę Rozrachunki Użytkownik ma możliwość dokonywania przelewów finansowych z konta bankowego Użytkownika na konto bankowe Administratora stanowiących zapłatę za zamówiony w Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A towar.

7.4. Podstawę prawną stanowi tutaj umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Administratorem, a bankiem pośredniczącym ING Bank Śląski.

7.5. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z usług określonych w zakładce Rozrachunki. Jedyną opłatą jest opłata za realizację przelewu ustalona pomiędzy Użytkownikiem a bankiem z którego usług korzysta. Wysokość opłaty określa umową podpisana między Użytkownikiem a bankiem.

§ 8 Zasady korzystania z zakładki Odpłatności Leków

8.1. Za zakładki Odpłatności Leków mogą korzystać wyłącznie zalogowani Użytkownicy posiadający konto zarejestrowane jako apteka ( właściciel apteki, punktu aptecznego, sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, sklepu zielarsko-medycznego, sklepu zielarsko-drogeryjnego, zakładu leczniczego dla zwierząt, ogólnodostępnej sieci-handlowej) oraz pracownicy posiadający tzw. subkonto podpięte pod kod Centralny Kod Kontrahenta (kod CKK) danego podmiotu.

8.2. Zakładka Odpłatności Leków służy wyłącznie celom informacyjnym i zawiera aktualną listę produktów refundowanych wraz z informacją o wysokości dopłat pacjenta w oparciu o wykaz leków refundowanych przedstawianych do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Zdrowia.

8.3. Administrator zobowiązuje się do aktualizacji listy refundacyjnej najpóźniej do 5 dni po jej wejściu w życie.

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydawaniu produktów leczniczych przez farmaceutę w oparciu o prezentowaną na Portalu listę leków refundowanych.

§ 9 Zasady korzystania z zakładki QUIZ

9.1. W Quizie mogą brać udział wyłącznie zalogowani Użytkownicy posiadający konto zarejestrowane jako apteka ( właściciel apteki, punktu aptecznego, sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, sklepu zielarsko-medycznego, sklepu zielarsko-drogeryjnego, zakładu leczniczego dla zwierząt, ogólnodostępnej sieci-handlowej) oraz pracownicy posiadający tzw. subkonto podpięte pod kod Centralny Kod Kontrahenta (kod CKK) danego podmiotu.

9.2. W zakładce Quiz pojawiają się pytania z zakresu szeroko rozumianej farmacji oraz pytania sponsorowane, dotyczące produktów Producentów.

9.3. Za każdą poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt Otrzymane punkty służą weryfikacji poprawności udzielanych odpowiedzi i nie mogą zostać wymienione na nagrody rzeczowe. Zebrane punkty służą wymianie na Porady Eksperta, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu. 50 punktów Użytkownik może wymienić na 1 pytanie Eksperta.

9.4. W przypadku pytań sponsorowanych dotyczących produktów Producentów. Każdy Użytkownik za poprawną odpowiedź na każde pytanie quizowe sponsorowane przez Producenta otrzymuje 1pkt.,

9.5. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań w danej rundzie Użytkownik może otrzymać upominek ufundowany przez Producenta - sponsora danej edycji Quizu do wyczerpania upominków, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać więcej niż jednego upominku w danym Quizie oraz więcej niż jednego w danym miesiącu kalendarzowym.

9.6. Upominki będą wysyłane na adres apteki Użytkownika transportem wychodzącym z Polska Grupa Farmaceutyczna S.A wraz z zamówionym towarem.

9.7. O ogólnej liczbie upominków oraz ich zawartości każdorazowo decyduje Producent. Wartość jednego upominków nie może przekroczyć 100 zł

9.8. O każdym quzie sponsorowanym Użytkownicy będą powiadomieni przez Administratora z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji w głównej części Portalu oraz drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

9.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj upominków przekazywanych Uczestnikom quizu.

9.10. Każdy Użytkownik, który otrzymał upominek każdorazowo zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania potwierdzenia odbioru nagrody zawierającego: imię i nazwisko nagrodzonej osoby, adresu i kodu apteki której jest właścicielem lub pracownikiem, daty i miejsca sporządzenia protokołu oraz odesłania dokumentu na adres siedziby Administratora poczta tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pharmbook.pl

§ 10 Zasady korzystania z zakładki Konkurs

10.1. W Konkursach organizowanych przez Administratora Portalu mogą brać udział wyłącznie zalogowani Użytkownicy posiadający konto zarejestrowane jako „apteka” (właściciel apteki, punktu aptecznego, sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, sklepu zielarsko-medycznego, sklepu zielarsko-drogeryjnego, zakładu leczniczego dla zwierząt, ogólnodostępnej sieci-handlowej) oraz pracownicy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. posiadający tzw. subkonto podpięte pod Centralny Kod Kontrahenta (kod CKK) danego podmiotu gospodarczego.

10.2. Zasady każdego Konkursu określa odrębny regulamin zamieszczony każdorazowo na Portalu w zakładce Konkurs.

§ 11 Zasady korzystania z zakładki Zdrowy Wybór

11.1. Zasady Użytkowania zakładki Zdrowy Wybór określa odrębny regulamin dostępny w zakładce Zdrowy Wybór.

§ 12. Odpowiedzialność Administratora

12.1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

12.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą.

12.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikające z wprowadzania zmian technicznych. O planowanych przerwach Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób określony w §3, w punkcie 3.2

12.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomień i newsletterów określonych w § 3, w punkcie 3.1 oraz 3.2 oraz w punkcie 9.10 § 9, które wynika z podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

§ 13. Ochrona danych osobowych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, NIP 5272643921, REGON 142726149, wysokość kapitału zakładowego 372.000.000, w całości opłacony. Dane kontaktowe: tel. 42 200 75 75 , adres e-mail:pomoc@recepta.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email:iod@pgf.com.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

 • a) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Portalu.
 • b) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • f) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – podstawę prawną stanowi art. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zarejestrowania się na Portalu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Portalu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
 • b) ComVision Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,
 • c) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla Użytkowników,
 • d) podmiotom z grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, której członkiem jest Administrator: Pharmalink sp. z o.o. oraz DOZ.S.A.- w celu wykonania Umów zawartych z Użytkownikami – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia udzielonej zgody należy zalogować się do Portalu i odznaczyć wcześniej zaznaczone oświadczenia zawierające zgody.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

9. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 14. Reklamacje

14.1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub pod numerem telefonu infolinii.

14.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 15. Postanowienia końcowe

15.1. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników o zmianach w treści Regulaminu w sposób określony w § 3, w punkcie 3.1. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki użytkowników Portalu, Administrator powiadomi, w powołany wyżej sposób, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

15.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

15.3. Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu Użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.

15.4. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

15.5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.

15.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Archiwalny regulamin obowiązujący do 25.05.2018